Eggink Grond en Groen
Wiersseweg 43
7261 MB Ruurlo (Nederland)
06 - 12830098

Algemene voorwaarden

Definities en toepassingen

1.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die de gebruiker van deze algemene voorwaarden, verder te noemen opdrachtnemer, doet aan of sluit met derden, verder te noemen opdrachtgever.


1.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden afgeweken. Deze afwijkingen hebben geen bindende werking op andere overeenkomsten met opdrachtgever.


1.3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen opdrachtgever en gebruiker.


1.4. De voorwaarden worden aangeduid als cumelavoorwaarden.

Aanbiedingen en termijnen
2.1. Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod.


2.2. Overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen en geven in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.


2.3. Overeenkomsten kunnen namens opdrachtnemer alleen aangegaan worden door daartoe bevoegde personen. Afspraken met bij de uitvoering van het werk werkzame medewerkers van opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer aangeven wie binnen het bedrijf van opdrachtnemer bevoegd zijn tot het aangaan van overeenkomsten.

Rechten industriële en intellectuele eigendom
3. Alle door opdrachtnemer verstrekte tekeningen en andere bescheiden blijven eigendom van opdrachtnemer; tevens geldt onverkort zijn auteursrecht.


Betaling en prijzen
4.1. Alle overeengekomen prijzen zijn, behoudens wanneer zulks expliciet anders is vermeld, exclusief omzetbelasting.


4.2. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen, dit alles op verzoek van opdrachtgever, zal opdrachtnemer een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met de extra hieruit voortvloeiende kosten.


4.3. Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs voor de uitgevoerde opdracht volgens de na voltooiing gebleken omvang der verrichte werkzaamheden en geleverde of verbruikte materialen, op basis van de voor het begin van de werkzaamheden door partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling, op basis van de ten tijde van de oplevering van het werk ter plaatse geldende tarieven.


4.4. In het geval van meerdere opdrachtgevers, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen.


4.5. Het in het voorgaande lid bepaalde is tevens op een gedeeltelijk uitgevoerde opdracht van overeenkomstige toepassing.


4.6. Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever aanvangskosten in rekening te brengen.


4.7. Opdrachtnemer is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen van opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.


4.8. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de op/aflevering, aan opdrachtgever door te berekenen. Indien opdrachtnemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.


Termijn van uitvoering
5.1. De opdracht dient te worden uitgevoerd binnen een door partijen overeen te komen termijn.


5.2. Opdrachtnemer voert de opdracht uit op de wijze en gedurende een binnen de overeengekomen termijn gelegen tijd, welke hem, rekening houdende met de belangen en voor zoveel mogelijk met de desbetreffende wensen van opdrachtgever, daartoe geschikt voorkomen. Het tijdstip van de uitvoering van de opdracht wordt door opdrachtnemer tijdig aan opdrachtgever medegedeeld.


Overmacht
6.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmachtsituatie.


6.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer ligt. Daaronder wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere weeromstandigheden, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/ of oorlogen, en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan opdrachtnemer afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van producten.


6.3. Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan opdrachtgever.


Vergunningen, ontheffingen
7.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.


7.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen onderling anders overeenkomen, mits schriftelijk vastgelegd.


Wijzigingen in het werk en omstandigheden
8.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minder werk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;
d. de normale werktijd, met meer dan 10% wordt overschreden.

8.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.


8.3. Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor opdrachtnemer ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, zoals - bijvoorbeeld - zich onder het maaiveld bevinden van stenen of andere objecten, funderingsresten of moerassige gedeelten of andere grondsoorten dan zichtbaar aan de oppervlakte, heeft opdrachtnemer het recht de prijs aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden voortvloeien. Gaat opdrachtgever hier niet mee akkoord dan is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot het vorderen van enige schadevergoeding, opdrachtnemer is wel gerechtigd over te gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2.


8.4. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Verplichtingen opdrachtgever
9.1. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. Schade voortvloeiend uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van opdrachtgever.


9.2. Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar, en opdrachtnemer schriftelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden, waaronder de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s zoals de toestand van de bodem en (grond)waterstand, risico’s voor derden (bijvoorbeeld bij spuitwerkzaamheden), en perceelsbeperkingen (waterwingebied, natuurbeschermingsgebied
etc).


9.3. Opdrachtgever dient in geval van werkzaamheden waarbij ondergrondse obstakels geraakt kunnen worden, ten minste vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een melding bij het Kadaster uit te (laten) voeren. Opdrachtgever dient er zelf op toe te zien dat alle betrokken kabel- en leidingbeheerders reageren. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer de resultaten van dit onderzoek ter hand voor aanvang van de werkzaamheden.


9.4. Indien opdrachtgever niet heeft voldaan of kan voldoen aan het gestelde in de artikelen 9.1 en 9.2, dient hij dit onmiddellijk, doch uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de overeenkomst, aan opdrachtnemer schriftelijk aan te geven. Opdrachtnemer zal in dat geval zelf op kosten van opdrachtgever het benodigde onderzoek instellen.


9.5. Indien opdrachtgever niet in de vorige leden bedoelde informatie heeft verschaft, danwel niet aan de in artikel 9.2 bedoelde verplichting heeft voldaan, vrijwaart hij opdrachtnemer voor alle schade die voort kan vloeien uit het raken of beschadigen van ondergronde obstakels in de ruimste zin des woords, alsmede de daaruit voortvloeiende gevolgschade.


9.6. Wanneer opdrachtnemer en opdrachtgever van mening verschillen over de vraag of weers- en/of werkomstandigheden een negatieve invloed op het werk kunnen hebben, is opdrachtnemer gerechtigd het werk niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding voorvloeit. Mocht opdrachtnemer het werk, op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever wel uitvoeren, dan is de uitvoering van het werk voor risico van opdrachtgever en is opdrachtgever nimmer gerechtigd tot enige schadevergoeding, mochten de werkzaamheden een negatief resultaat hebben.


9.7. Opdrachtgever is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede opdrachtnemer in te lichten omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat de opdrachtnemer niet in staat is de opdracht in de in artikel 5.1 bedoelde tijd van uitvoering zo snel en goed mogelijk, alsmede zonder schade uit te voeren.


9.8. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat het terrein waar de overeenkomst wordt uitgevoerd goed bereikbaar is volgens het inzicht van de opdrachtnemer.


9.9. Opdrachtgever is gehouden de schade ontstaan door niet naleving van de in het voorgaande lid bedoelde verplichtingen, door hem aan de opdrachtnemer veroorzaakt, te vergoeden. De nieuwe uitvoering van het werk geschiedt wanneer de planning van opdrachtnemer dit toelaat.


9.10. Indien door opdrachtgever aangeleverde materialen op enigerlei wijze vervuild blijken te zijn, waardoor opdrachtnemer extra kosten moet maken, zijn de kosten voor rekening van opdrachtgever.


9.11. Door opdrachtgever aangedragen of in opdracht van opdrachtgever af te voeren zaken blijven eigendom en dus voor rekening en risico van opdrachtgever.


9.12. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle vorderingen tot vergoeding van (gevolg)schade berokkend aan niet zichtbare eigendommen, als kabels en leidingen, tenzij de ligging daarvan aan opdrachtnemer tijdig en juist en duidelijk was aangegeven, zoals omschreven in de artikelen 9.1 t/m 9.3.


9.13. Tenzij anders is overeengekomen is opdrachtgever verantwoordelijk voor het eventueel afvoeren van bij de uitvoering van de overeenkomst vrijgekomen zaken zoals grond en afval.


9.14. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens over de (milieu) kwaliteit van de door opdrachtnemer te ontgraven of te bewerken bodems, dan wel van het door opdrachtnemer te vervoeren materiaal.


9.15. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het ontbreken van in artikel 7 benodigde vergunningen dan wel in 9.14 vereiste gegevens.


9.16. De kosten van bemonstering en analyses van te ontgraven, te vervoeren, te bewerken of te storten zaken zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

Oplevering van het werk
10.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

10.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.


10.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. Hij dient opdrachtnemer hierbij een redelijke termijn te gunnen. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.


Huur
11.1. Opdrachtnemer verbindt zich het overeengekomen werktuig of de overeengekomen machine met uitrusting in goede staat ter beschikking te stellen voor de overeengekomen periode, gelijk de opdrachtgever verplicht is het materieel van de opdrachtnemer aan te nemen met inachtneming van de overeengekomen termijn en eventueel overeengekomen opzegtermijn.


11.2. Bij het in ontvangst nemen van het huurobject dient opdrachtgever zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien opdrachtgever daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze onverwijld schriftelijk aan opdrachtnemer te melden.


11.3. Meeruren worden doorberekend, minderuren worden niet verrekend tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


11.4. Opdrachtgever is verplicht het huurobject te gebruiken uitsluitend binnen het kader waarvoor het huurobject naar zijn aard geschikt is en alleen voor het doel waarvoor het gehuurd is.

11.5. Opdrachtgever gebruikt het huurobject met het in acht nemen van de aanwijzingen, die opdrachtnemer hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt. Opdrachtgever verklaart voldoende ervaring en deskundigheid te hebben met betrekking tot het huurobject.


11.6. Opdrachtgever inspecteert het huurobject doorlopend op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, verricht hij tijdig het benodigde dagelijks onderhoud voor behoud van de goede werking, één en ander conform de specificaties van de fabrikant.


11.7. De kosten van onderhoud en reparatie, alles voor zover deze het gevolg zijn van normale slijtage bij een behoorlijk gebruik overeenkomstig de bestemming, zijn voor rekening van opdrachtnemer.


11.8. Opdrachtgever treft alle redelijke maatregelen ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het huurobject.


11.9. Opdrachtgever dient alle gebruikelijke maatregelen te nemen om diefstal van het huurobject te voorkomen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal en verduistering van het huurobject.


11.10. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor deskundigheid van de machinist voor het bedienen van het materieel en opdrachtgever is verantwoordelijk voor instructie van de machinist.


11.11. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook aan het huurobject toegebracht of ontstaan tijdens de huurperiode. Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging cumelavoorwaarden Gedeponeerd bij de rechtbank van Utrecht onder nummer 329/2008